Новини/Статии/Съвети

Обръщение към пчеларите

 

mihajlov1

До нас достигна обръщение от инж. Михаил Михайлов към председателите на пчеларски организации в България. В него инж. Михайлов излага няколко предложения за решаване на въпроса с представителството на пчеларите пред Министерството на земеделието и храните.

Публикуваме пълния текст на обръщението:

 

O БРЪ ЩЕ Н И Е

от инж. Михаил Михайлов

Съюз на българските пчелари
Уважаеми г-да, председатели на национални пчеларски органиизации,
Пчеларството в Р. България е в процес на спад, въпреки милионите левове,
които бяха наляти в сектора по линия на програмите. На междунсродната
конференция в град София на 15.11.2013 г., чухме и видяхме, че изход от
създалато се положение няма, след като пчеларството бе изключено от ОСП
2020.
Вчера, 19.11.2013 г.,по информация в пресата, в Брюксел би трябвало да е
гласуван бюджета на ЕС за периода 2014-2020 г., но в този бюджет за пчеларите
не са предвидени никакви средства за подпомагане. Проблемите ни могат да
бъдат решени евентуално през 2017 г., когато финансовата рамка на ОСП ще
бъде преразгледана, но дотогсва пчеларството може да фалира.
Западноевропейските пчелари изглежда са доволни от статуквото, но ние не.
Това се видя и в Киев на световния конгрес ,,Апимондия” 2013, където разговарях с
представители на пчеларски организации от Европа, както и на Международната
конференция в София. На европейско ниво проблема с подпомагането на
пчеларството скоро няма да бъде решен. Извършващите се промени в ЗП и
изискванията в чл.5 да е записана Национална Представителна Организация
/НПО/, която да представлява пчеларите пред МЗХ, налага да се предприемат
бързи мерки. От МЗХ се предлага една, или повече НПО, критериите за която са
определени от ЗЮЛНЦ, но не се знае коя е тази организация, или как трябва да
бъде избрана. За да подпомогнем за практическото решаване при определянето
на НПО, нека да разгледаме следните предложения.

Национално -представителнота организсция може да бъде избрана чрез:
1. Измерване на рейтинга – органивацията, която има …% структури в N на
брой области и Nна брой на общини ще бъде определена за НПО от МЗХ.
В такъв случай НПО могат да бъдат повече от една, а това не е желателно.
Само една организация би решила проблемите ни.
2. Сьздaване на консултативен съвет – научен/. В този съвет участват всички
председатели /представители/ на национални организсции в МЗХ. Но ние
и сега участваме в такъв своеобразен съвет, който представлява меко
казано говорилня. Резултатът е известен: слабо управление на
пчелaрството и слаби резултати в сектора. В присъствието на много
председатели на национални оргaнизации, в работните групи не могат дa
се вземат консенсусни решения, поради различните виждания на
участниците.
3. Провеждане на конгреси, или събори за създаване на нова национална
организация, която да бъде новата НПО. Предлага се участниците в такъв
конгрес /събор/ да бъдат членове на дружества по место, дружества по
общини и областни съвети /съюзи/. Такова предложение ми напомня
създсването на „Съюза на българските пчелари” преди около 4 години.
Създаването на организация по тасъв начин изисква голям времеви и
организационен ресурс и е трудно осъществимо в национален мащаб.
4.- Създаване на Сдружение /Асоциация/ на националните пчеларски
организации /НПО/. В нея се включват всички определящи се за
национални организации, като системата е отворена и в нея могат да се
включват и други новосъздадени национални организации. Регистрацията е
по ЗЮЛНЦ в обществена полза и в ръководството ,УС и КС, влизат всички
председатели на национални организации. Избира се председател и
примерно двама заместник – председатели, както и технически секретар.
Решенията в Сдружението се взимат на заседание или конферентно.
Финансирането на Сдружението се извършва с отчисления от членуващите
в нея организации. По този начин ще се създаде „шапката” на всички
национални организщии и тя ще представлява пчеларите пред МЗХ.
5. Създаване на браншова организация. Закон за браншовите
организации не е създаден и скоро може да няма такъв. Не може в чл. на
ЗП да запишем ..Браншова организация”, тъй като това няма да
кореспондира със съществуващата нормативна уредба. Преди 10 г.,
когато беше създаден този закон, в чл.5 беше записа-го, че НБПС ще
представлява пчеларите пред държавата. НБПС бе регистрирана по
ЗЮЛНЦ, а не по закон за браншовите организации, какъвто и досега няма.
Ако след време се приеме Закон за браншовите организации, ще се
направи регулярно промянав ЗП.
6. Наличието на две организшии в страната: едната – на всички пчелари
производители и другото – на търговци и преработватели.
Първата организация е регистрирана по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, а втората – по Търговския закон. Не трябва участниците в
производствения процес /пчеларстване/ да бъдат в една организация с
търговците на едро, поради антагонизъм.
Смятам, че предложение 4 е най-близо до решаване на проблема с
представителството на пчеларите в МЗХ. За създаването на Сдружение на НПО
обаче е необходима воля и желание от страна на ръководителите на
съществувсщите национални организации. Трябва да се работи съвместно.
както на заседание в МЗХ, но в Сдружението. Вместо всички да отиваме на
заседание в МЗХ, това може до направи един представител на Сдружението.
Така силата на нашите искания ще бъде по-голяма и авторитета ни по-голям.
Такова сдружаване, асоцииране, ще бъде от полза за всички пчелари в
страната. Нека да преодолеем различията си и се обединим около тази идея.
Нека да загърбим противоречията си и да създадем нещо градивно, което ще
има бъдеще. Сега ние сме начело на националните организации, утре ще
дойдат други. Нека да поставим основите на организация, над която не могат да
бъдат създавани други организации, а само включващи се в нея. Да помислим
за съдбите но българските пчелари,  да запазим пчелите.

 

А какво мислите вие пчеларите? Все пак вас ще представляват.

 
30.11.2013 г. 10:27:45

Общо 0 лв.
Общо 0 кг.

Продавам пчелни семейства ДБ 10 рамкови с 1 магазин 160 лв.може и само семействата

Име: Стойчо Стоев Тел: 0896833617 е-поща: zoo_market@mail.bg

Продавам пчелни семейства-20 бр, от пчелин в района на Харманли.Дадан-блат. Цена на рамката-20лв. Телефон за връзка 0885 774569

Име: Павел Димитров Тел: 0885774569 е-поща: dementiacrust@abv.bg

Произвеждам всички видове нови пчелни кошери. Цената е според избрания вид кошери, степента на тяхната окомплектовка и заявените количества – 54.00 – 87.00 лв. Подготвен съм да работя по Пчеларската програма на ДФ „Земеделие“. Издавам документи за дърводелската услуга.

Име: Георги Тодоров Тел: 0889350803 е-поща: branimiratodorova@abv.bg
Виж всички обяви!
Добави своята безплатна обява!